Политика за приватност
 
Политика на приватност

Во случај да не се согласувате со овие услови, Ве молиме не пристапувајте или не ја користете нашата web страница. 

Измени во Политиката за Лични податоци

ГАРДЕН СПА РЕНТ А КАР го задржува правото да ја менува својата Политика за Лични податоци во секое време, во целост или делумно без претходна најава до Вас. Од тие причини, препорачуваме да ја проверувата нашатаweb страница за да бидете сигурни дека сте ја прочитале  последната верзија од истата. Со постојана посета на нашата web страница а следејки ги  постојано измените ке ја конституирате Вашата согласност за прифаќање или не прифаќање на изменетата

Политика за Лични податоци. Користејќи ја нашата web страница, Вие претставувате и гарантирате дека сте на возраст не помала од 18 години. Ако сте корисник со возраст под 18 години, потрдувате дека сте обезбедиле легална дозвола од своите родители/старатели  за користење на web страницата. 

Лични податоци кои ни ги доставувате


Кога ја посетувате web страницата , ГАРДЕН СПА РЕНТ А КАР ги прибира личните податоци кои Вие ни ги доставувате по Ваша слободна воља, свесност и знаење. Кога зборуваме за “ Лични податоци” во оваа Политика за Лични податоци, мислиме на било која информација која Ве идентификува, као што е: Вашето име, презиме, Вашата e-mail адреса, место на живеење, поштенски број, дата на раѓање, земја на живеење, број на кредитна картичка  итн. Како пример за тоа е  следното:  Вие ги доставувте Вашите лични податоци кога плаќате on-line за нашите услуги или кога не контактирате преку нашaта web страница  и ни поставувате прашање или сте соочени со  одредени технички проблеми. ГАРДЕН СПА РЕНТ А КАР го задржува правото да ги зачува податоците од своjата  електронска пошта при комуницирање и кореспонденција со вас како клиенти. 

Чување и сигурност на Вашите Лични податоци

ГАРДЕН СПА РЕНТ А КАР изјавува дека ги превзема сите потребни мерки за да Ве увери дека Вашите Лични податоци содржани во нејзината база на податоци се вистинити , комплетни, точни , важечки и безбедни. 

Како ГАРДЕН СПА РЕНТ А КАР ги користи Вашите Лични податоци 

ГАРДЕН СПА РЕНТ А КАР ги користи Вашите Лични податоци особено за да Ви обезбеди информации за своите услуги кои Вие ги барате и користите , за да ја унапреди содржината и зголеми функционалноста на својатаweb страница, подобро да ги разбера своите клиенти и пазарот, да ги унапреди своите маркетинг и промотивни активности, како и да ги исполни обврските што произлегуваат од договорите склучени меѓу нашата фирма и Вас. Во овој контекст , МИДА Рент-а-Кар Дооел  може на пример  да ги користи  Вашите Лични податоци за да Ви испрати понуда по електронски пат или да Ви постави прашање во врска со брендот или со своите услуги. Вие можете да го одбиете  приемот на таквите електронски пораки со кликање на линкот на дното од секоја електронска порака испратена до Вас ; освен за електронските пораки кои се однесуваат на on-line резервации. 

ГАРДЕН СПА РЕНТ А КАР го задржува правото да ги собира и чува  не-личните идентификациони информации кои се автоматски нотирани кога ја посетувате нашата web страна, како што се: Вашиот Интернет Протокол (IP) , адреса, URL, интернет пребарувач како и името на domain-от и host-ингот од кој се конектирате на нашатаweb страна, информацците за интернет сообракајот и користењето на web страната. Овие не-лични идентификациони податоци се користат за анализа и унапредување на web страната и за оптимизирање на Вашето website искуство. 

Кога ги споделуваме Вашите Лични податоци со трета страна

ГАРДЕН СПА РЕНТ А КАР се обврзува да не ги споделува Вашите Лични податоци со трети страни освен во случаеви  наведени во оваа Политика за Лични Податоци.

ГАРДЕН СПА РЕНТ А КАР го задржува правото да ги споделува Вашите Лични податоци добиени преку web  страната, со својата банка ,а во нејзино име (што е неопходно за извршување на нејзината мисија)  во моментот на плаќање на нашите услуги од Ваша страна, или кога сакаме да ги користиме Вашите Лични податоци како дел од маркетиншки активности во врска со активностите на ГАРДЕН СПА РЕНТ А КАР преку кои Ви нуди информации за своите услуги, места на продажба на услугите или специјални настани поврзани со ГАРДЕН СПА РЕНТ А КАР.

Третите страни се обврзани со стриктни договорни клаузули  дизајнирани за да ја заштитат и одржат тајноста на Вашите Лични податоци кои тие (третите страни) не се овластени да ги употребуваат  за било која друга цел освен за онаа наведена во оваа Политика за Лични Податоци.

Покрај ова, ГАРДЕН СПА РЕНТ А КАР може да има обврска да ги споделува Вашите Лични Податоци,  по потреба за легални цели или судски одлуки , за да го заштити Вашиот/ својот интерес, со  надлежни органи и институции или во посебни услови како што се продажба, ликвидација , реструктуирање итн. 

Прашања поврзани со нашата Политика за Лични Податоци 


Ве молиме користејќи го нашиот контакт поставете прашања во врска со нашата Политика за Лични Податоци, доколку имате  било какви сомнежи за начинот на користење на Вашите Лични Податоци .